Terug naar site

Verhuizen met een sterke raadgever

De maatregelen hebben gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt in ons land. Zowel huurders als verhuurders hebben een heleboel vragen. Kan ik uit mijn huurwoning gezet worden? Mag ik nog verhuizen? En moet ik de volledige maandelijkse huurprijs blijven betalen? Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele schept de Vlaamse Regering duidelijkheid over de meestgestelde vragen.

 

Mag ik nog verhuizen?

Verhuizen is onder de beperkende coronamaatregelen enkel mogelijk als dit dringend is. Deze maatregelen rechtvaardigen in bepaalde gevallen dat de huurder op het einde van de huurovereenkomst langer in de huurwoning blijft. “Indien de huurder niet op het voorziene tijdstip kan verhuizen, laat hij dat zo snel mogelijk weten aan zijn verhuurder en geeft hij de redenen aan waarom hij niet kan verhuizen. De huurder en verhuurder proberen op basis daarvan tot een akkoord te komen. Het zijn uitzonderlijke tijden, daarom roep ik op tot begrip voor elkaars situatie”, aldus minister Diependaele.

 

Mogen er nog bezichtigingen georganiseerd worden met het oog op een verkoop of een nieuwe verhuring?

We stelde de vraag aan Verhuisbedrijf Rotterdam “Neen. De federale overheid adviseert alle niet-essentiële verplaatsingen te vermijden en stelt dat een mix van leeftijden absoluut vermeden moet worden. Aangezien niet op voorhand geweten is welke personen de woning zullen komen bezichtigen, mogen geen bezichtigingen meer georganiseerd worden. Lopende verhuurprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe meer opgestart worden.”

 

Kunnen water, gas en elektriciteit afgesloten worden in deze periode?

“Tot 31 maart 2020 zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit. De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die economisch werkloos worden als gevolg van de coronamaatregelen, wordt gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van een maand. De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens en bedraagt 202,68 euro. De huurder blijft zijn water- en energiefactuur betalen aan zijn leverancier en krijgt van de Vlaamse overheid de vermelde tussenkomst.”

 

Kan de verhuurder huurders tijdens de beperkende maatregelen gedwongen uit huis zetten? 

“Een gedwongen uithuiszetting kan enkel worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en op basis van een vonnis van de vrederechter. De Vlaamse Regering heeft beslist om uithuiszettingen tijdens de gelding van de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 12 maart 2020 tijdelijk niet toe te laten. Tijdens de beperkende maatregelen kunnen er dus geen uithuiszettingen worden uitgevoerd. Deze maatregel duurt tot en met 17 juli 2020 volgens verhuisbedrijfsnellejongens.nl

 

Dalen de sociale huurprijzen tijdelijk?

De sociale huurprijzen worden berekend op het inkomen van de huurders. Door deze coronapandemie vallen sommige huurders onder het stelsel van technische werkloosheid. Minister Matthias Diependaele heeft beslist dat de Sociale Huisvestingsmaatschappijen de huurprijs van de betrokken gezinnen tijdelijk kunnen verminderen. “Gebruikelijk komt er na drie maanden van 20 procent minder inkomsten een correctie. Vandaag versoepelen we deze maatregel. Als de sociale huurder kan bewijzen dat zijn inkomsten door de coronapandemie gedaald zijn, krijgt hij meteen een tijdelijke correctie”, vertelt minister Diependaele.

 

Kan ik nog een sociale huurwoning krijgen?

“Sociale verhuurders mogen nog steeds sociale huurwoningen toewijzen aan kandidaat-huurders op de wachtlijst. Zij bekijken of het, rekening houdende met de beperkende maatregelen, mogelijk is om op een correcte wijze toewijzingen te doen en nemen desgevallend bijkomende maatregelen om de toewijzingsprocedure eerlijk te laten verlopen (bijvoorbeeld enkel leegstaande woningen toewijzen, de kandidaat-huurder aan wie de woning werd toegewezen daarvan telefonisch op de hoogte brengen)”.

“Indien de sociale verhuurder nog woningen toewijst, kunnen kandidaat-huurders die niet tijdig de nodige verantwoordingsstukken binnen brengen of niet tijdig reageren op de toewijzing, daarvoor niet gesanctioneerd worden (bijvoorbeeld registratie van een ongegronde weigering, verlies huurpremie, …). Indien de kandidaat-huurder de toegewezen woning aanvaardt, kan hij uitstel van inwerkingtreding van de huurovereenkomst vragen (bijvoorbeeld omdat hij niet tijdig kan verhuizen).”

 

Moet ik als huurder de maandelijkse huurprijs blijven betalen, ook wanneer ik geen of minder loon heb? 

“Het betalen van de maandelijkse huurprijs is één van de essentiële verplichtingen van de huurder. De verhuurder is niet verplicht om de opschorting van betaling van huurgelden te aanvaarden. De huurder blijft immers verder het genot hebben van de huurwoning. Door de huidige bijzondere omstandigheden is het echter aangeraden om zich soepel en menselijk op te stellen. Zo zou bijvoorbeeld overeengekomen kunnen worden dat zo lang de tijdelijke werkloosheid duurt, een bepaald percentage van de huurprijs wordt betaald. En dat het saldo vanaf bijvoorbeeld 1 juli 2020 zal afbetaald worden in schijven van. Het is aangewezen dergelijke afspraken schriftelijk te bevestigen”, zo staat in de nota van de Vlaamse regering te lezen.

 

Blijven studentenhuurovereenkomsten verder lopen, nu de universiteiten en hogescholen hun lessen hebben opgeschort? 

“De beslissing van universiteiten en hogescholen om tijdelijk de lessen op te schorten heeft geen invloed op studentenhuurovereenkomsten: de huurovereenkomsten blijven verder lopen met alle rechten (het gebruik van het studentverblijf) en plichten (betaling van de huurprijs, onderhoud) die daarmee gepaard gaan. Het is de vrije keuze van de student om al dan niet gebruik te blijven maken van zijn studentenverblijf. Indien de student ervoor opteert om op zijn/haar studentenverblijf te verblijven, kan dat dus. Maar deze keuze moet consequent aangehouden worden. De student mag niet afwisselen tussen zijn studentenverblijf en zijn thuisadres.“

“Door de huidige bijzondere omstandigheden is het echter aangeraden om, naargelang de omstandigheden, zich soepel en menselijk op te stellen. Zo zou bijvoorbeeld overeengekomen kunnen worden dat tijdens de beperkende maatregelen een bepaald percentage van de huurprijs wordt betaald en dat het saldo nadien zal afbetaald worden in schijven. Het is aangewezen dergelijke afspraken schriftelijk te bevestigen.”

“Indien de verhuurder en huurder overeenkomen tijdelijk de toegang tot het studentenverblijf af te sluiten, heeft de huurder niet langer het genot van zijn studentenverblijf en hoeft hij de huurprijs niet langer te betalen. Hetzelfde antwoord geldt voor buitenlandse studenten die teruggeroepen worden naar hun thuisland.”

 

Mogen er nog nieuwe huurovereenkomsten ondertekend worden?

“Ja. Er mogen nog steeds nieuwe huurovereenkomsten ondertekend worden. Vermijd daarbij zo veel mogelijk fysiek contact.”

Moeten de huurder en verhuurder hun verplichtingen op het vlak van onderhoud en herstellingen uitvoeren tijdens de coronamaatregelen? 

“Zowel de huurder als de verhuurder hebben een onderhouds- en herstellingsverplichting. De huurder moet de kleine herstellingen en de herstellingen die door zijn eigen toedoen noodzakelijk zijn, uitvoeren. Terwijl de verhuurder moet instaan voor de andere herstellingen. Dringende herstellingen (bv. herstellingen aan de lift) of herstellingen die verdere schade aan de huurwoning kunnen veroorzaken (bv. een lek aan het dak) moeten steeds uitgevoerd worden.”

“Het is belangrijk de woning voldoende te verluchten, alle ramen open te zetten en bij het bezoek van de verhuurder of een werkman fysiek afstand te nemen. Andere onderhouds- en herstellingswerken moeten uitgesteld worden als ze niet door de huurder zelf uitgevoerd kunnen worden of er geen werklieden beschikbaar zijn. De huurder of verhuurder toont dan best aan dat hij een werkman heeft gecontacteerd. Ook blijft de meldingsplicht van de huurder bestaan. De huurder moet de verhuurder nog steeds op de hoogte brengen wanneer er een gebrek is ontstaan dat door de verhuurder moet hersteld worden. Zo kan de verhuurder in geval van een niet-dringend gebrek het herstel al inplannen.”

Moet de huurder de huurwoning volledig ontruimen op het einde van de huur, ook wanneer hij bepaalde spullen niet kan afvoeren naar het containerpark?

“De huurder moet de huurwoning op het einde van de huur in principe volledig ontruimd opnieuw ter beschikking stellen van de verhuurder. Er mag dus eigenlijk geen afval of een deel van de inboedel overblijven in de huurwoning. Aangezien door de coronamaatregelen de containerparken momenteel gesloten zijn, kan de huurder moeilijkheden ondervinden om bepaalde spullen af te voeren naar het containerpark. Aan zowel de huurder als de verhuurder wordt gevraagd zich flexibel op te stellen en in onderling overleg haalbare afspraken te maken.”

De maatregelen hebben gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt in ons land. Zowel huurders als verhuurders hebben een heleboel vragen. Kan ik uit mijn huurwoning gezet worden? Mag ik nog verhuizen? En moet ik de volledige maandelijkse huurprijs blijven betalen? Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele schept de Vlaamse Regering duidelijkheid over de meestgestelde vragen.

Mag ik nog verhuizen?

Verhuizen is onder de beperkende coronamaatregelen enkel mogelijk als dit dringend is. Deze maatregelen rechtvaardigen in bepaalde gevallen dat de huurder op het einde van de huurovereenkomst langer in de huurwoning blijft. “Indien de huurder niet op het voorziene tijdstip kan verhuizen, laat hij dat zo snel mogelijk weten aan zijn verhuurder en geeft hij de redenen aan waarom hij niet kan verhuizen. De huurder en verhuurder proberen op basis daarvan tot een akkoord te komen. Het zijn uitzonderlijke tijden, daarom roep ik op tot begrip voor elkaars situatie”, aldus minister Diependaele.

Mogen er nog bezichtigingen georganiseerd worden met het oog op een verkoop of een nieuwe verhuring?

We stelde de vraag aan Verhuisbedrijf Rotterdam “Neen. De federale overheid adviseert alle niet-essentiële verplaatsingen te vermijden en stelt dat een mix van leeftijden absoluut vermeden moet worden. Aangezien niet op voorhand geweten is welke personen de woning zullen komen bezichtigen, mogen geen bezichtigingen meer georganiseerd worden. Lopende verhuurprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe meer opgestart worden.”

Kunnen water, gas en elektriciteit afgesloten worden in deze periode?

“Tot 31 maart 2020 zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit. De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die economisch werkloos worden als gevolg van de coronamaatregelen, wordt gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van een maand. De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens en bedraagt 202,68 euro. De huurder blijft zijn water- en energiefactuur betalen aan zijn leverancier en krijgt van de Vlaamse overheid de vermelde tussenkomst.”

Kan de verhuurder huurders tijdens de beperkende maatregelen gedwongen uit huis zetten? 

“Een gedwongen uithuiszetting kan enkel worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en op basis van een vonnis van de vrederechter. De Vlaamse Regering heeft beslist om uithuiszettingen tijdens de gelding van de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 12 maart 2020 tijdelijk niet toe te laten. Tijdens de beperkende maatregelen kunnen er dus geen uithuiszettingen worden uitgevoerd. Deze maatregel duurt tot en met 17 juli 2020 volgens verhuisbedrijfsnellejongens.nl

Dalen de sociale huurprijzen tijdelijk?

De sociale huurprijzen worden berekend op het inkomen van de huurders. Door deze coronapandemie vallen sommige huurders onder het stelsel van technische werkloosheid. Minister Matthias Diependaele heeft beslist dat de Sociale Huisvestingsmaatschappijen de huurprijs van de betrokken gezinnen tijdelijk kunnen verminderen. “Gebruikelijk komt er na drie maanden van 20 procent minder inkomsten een correctie. Vandaag versoepelen we deze maatregel. Als de sociale huurder kan bewijzen dat zijn inkomsten door de coronapandemie gedaald zijn, krijgt hij meteen een tijdelijke correctie”, vertelt minister Diependaele.

Kan ik nog een sociale huurwoning krijgen?

“Sociale verhuurders mogen nog steeds sociale huurwoningen toewijzen aan kandidaat-huurders op de wachtlijst. Zij bekijken of het, rekening houdende met de beperkende maatregelen, mogelijk is om op een correcte wijze toewijzingen te doen en nemen desgevallend bijkomende maatregelen om de toewijzingsprocedure eerlijk te laten verlopen (bijvoorbeeld enkel leegstaande woningen toewijzen, de kandidaat-huurder aan wie de woning werd toegewezen daarvan telefonisch op de hoogte brengen)”.

“Indien de sociale verhuurder nog woningen toewijst, kunnen kandidaat-huurders die niet tijdig de nodige verantwoordingsstukken binnen brengen of niet tijdig reageren op de toewijzing, daarvoor niet gesanctioneerd worden (bijvoorbeeld registratie van een ongegronde weigering, verlies huurpremie, …). Indien de kandidaat-huurder de toegewezen woning aanvaardt, kan hij uitstel van inwerkingtreding van de huurovereenkomst vragen (bijvoorbeeld omdat hij niet tijdig kan verhuizen).”

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OKAbonnementen aangedreven door Strikingly